Na Máchovně 1270, 266 01 Beroun  |  kontakt: Mgr. Kamila Janischová  |  tel: 737 659 576

Chcete
ušetřit?

S námi je to
jednoduché!

Zapojte se
do projektu Centador
a získejte
náhradní plnění!

Zaměstnáváme více
než 50% pracovníků
se zdravotním
postižením

Na všech našich činnostech
se aktivně podílejí zdravotně
postižení spolupracovníci

Náhradní plnění

Proč potřebují firmy nad 25 zaměstnanců chráněné dílny?

Na základě § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti musí zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl zdravotně postižených činí 4%.

Povinnost zaměstnavatelé plní:

  1. Zaměstnáváním v pracovním poměru. Tato podmínka je pro spoustu firem nesplnitelná. Zároveň jsou na našem trhu firmy, které nechtějí nebo nemají zájem zaměstnávat osoby zdravotně postižené.
  2. Odebráním služeb nebo výrobků od chráněných dílen. U této varianty daná firma sice zaplatí, ale za peněžní výdaje něco dostane (zboží, práci, služby).
  3. Odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c). Odvod do státního rozpočtu je nejhorší varianta. Daná firmy zaplatí a nic za to nemá.

Příklad

Organizace má 50 zaměstnanců (přepočtený stav v roce) a musí tedy zaměstnat 2 osoby zdravotně postižené. Pokud toto nesplní, tak může:

  1. zaplatit penále - > za každého zdravotně postiženého zaměstnance, kterého by měla zaměstnávat, odvede do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy, které v roce 2009 činila 23.350,- Kč => odvede 2.5 x 23.350,- x 2 zam. = 116.750,- Kč penále.
  2. odebrat od naší firmy zboží nebo službu – za každého nezaměstnaného zdravotně postiženého by měla odebrat sedminásobek průměrné mzdy => 7x23.350,- x 2 zam. = 326.900,- Kč => může odebrat pouze část a část zaplatit na penále apod.

Přesné znění zákona

Povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Povinnost zaměstnavatelé plní:

  1. zaměstnáváním v pracovním poměru,
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům. Odebírat výrobky nebo služby je možné i od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
  3. odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele. Nesplní-li zaměstnavatel tuto povinnost, stanoví mu úřad práce povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu rozhodnutím v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Vymáhání odvodu do státního rozpočtu vykonává místně příslušný územní finanční orgán podle sídla zaměstnavatele.

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit příslušnému úřadu práce.

Centador, s.r.o.  |  Na Máchovně 1270, 266 01 Beroun
tel.: 737 659 576  |  e-mail: info@centador.cz

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít